گروه لیزینگ ولیعصر

فروش اقساطی خودرو در گروه ولیعصر

بسمه تعالی

 

دستور العمل اعطای تسهیلات جهت خرید انواع خودرو کار دست دوم

الف) خودرو های مشمول طرح اعطای تسهیلات

1-    انواع خودرو کار کارکرده با عمر کمتر از 5 سال

2-    خودرو مورد معامله توسط خریدار ، فروشنده و یا نمایندگی معرفی و تامین شده و گروه لیزینگ ولیعصر فقط تامین کننده منابع مالی مورد نیاز خریدار در چار چوب ظوابط و مقررات جاری خود می باشد .

3-    خودرو مورد معامله باید در مالکیت قطعی و نهایی فروشنده باشد .

ب) ظوابط اعطای تسهیلات  و نحوه باز پرداخت

1-    مبنای اعطای تسهیلات ، قیمت کارشناسی اعلام شده توسط نماینده در بند (ح) و بند (ط) برگ ارزیابی خودرو می باشد .

2-    تسهیلات اعلام شده حداکثر به میزان 50% قیمت کارشناسی مزبور می باشد .

3-    مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی حداکثر 48 ماهه و در قالب اقساط ماهیانه می باشد .

4-    بازپرداخت اقساط در قالب دریافت چک اقساط مطابق با ظوابط جاری شرکت می باشد .

5-    اعطای تسهیلات موکول به تکمیل و ارائه پرونده به گروه لیزینگ ولیعصر و تاییدیه کمیته اعتبار سنجی شرکت می باشد .

ج) سایر شرایط و فرایند های اجرایی

1-    انتقال خودرو موضوع معامله به محل نمایندگی

2-    بررسی مدارک و مستندات مالکیتی خودرو و احراز اصالت آنها توسط نماینده

3-    بررسی فنی خودرو توسط نماینده و متعاقب آن تکمیل برگ ارزیابی خودرو ( فرم شماره 1) و تشریح دقیق وضعیت فنی خودرو .

4-    ارسال فرم تکمیل شده ارزیابی خودرو در پاکت در بسته و شخصاً مفتوح یا اعلام تلفنی اطلاعات یا ارسال از طریق پست الکترونیکی به مسئولین مربوطه در سازمان فروش شرکت ( لازم به ذکر است فرم تکمیل شده متعاقباً می بایست در پاکت در بسته و شخصاً مفتوح همراه پرونده و عکس خودو  به گروه لیزینگ ولیعصر ارسال گردد).

5-    اعلام غوری مبلغ و تعداد اقساط و میزان پیش پرداخت توسط سازمان فروش به نمایندگی . بلافاصله پس از دریافت اطلاعات بند 4 فوق ( در صورت اعلام نماینده مبنی بر رضایت خریدار و فروشنده به انجام معامله ، خودرو و اصال مدارک و مستندات مالکیتی آن بایستی تا زمان اعلام کتبی شرکت ، در محل نمایندگی باقی بماند .)

6-    تکمیل و ارسال پرونده توسط نماینده به شرکت .

( مدارک مندرج در پرونده ارسالی مشابه با شرایط اعلام شده قبلی شرکت برای خودرو های صفر کیلومتر بوده و علاوه بر آن ها ارسال تصویر مدارک مالکیت خودرو و اصل برگ ارزیابی به همراه پرونده الزامی است .)

7-    گیرنده تسهیلات و یا ضامنین معرفی شده باید کارمند رسمی دولت بوده و یا صلاحیت و توانمندی آنها در پرداخت اقساط کتباً مورد تایید شخص نماینده قرار گیرد .

8-    با دریافت پرونده توسط واحد پذیرش شرکت ، بررسی و اظهار نظر قطعی کمیته اعتبار سنجی مبنی بر اختصاص و یا عدم اختصاص تسهیلات به پرونده مربوطه و حداکثر به فاصله زمانی یک روز کاری پس از ارائه پرونده به شرکت .

9-    پس از تایید پرونده توسط کمیته اعتبار سنجی فیش واریزی پیش پرداخت و چک های اقساط مطابق ظوابط جاری شرکت ارائه گردد .

10-همزمان با بند 8 ارائه اصل اسناد مالکیت خودرو به گروه لیزینگ ولیعصر جهت امور نقل و انتقال الزامی می باشد .

11-انتقال خودرو  و حضور خریدار و فروشنده در دفتر تهران جهت تعویض پلاک  و نقل و انتقال اسناد .

12-همزمان با تعویض پلاک و انتقال سند به نام منابع مالی صدور چک و پرداخت مبلغ خودرو به فروشنده توسط شرکت صورت می گیرد .

13-تمامی هزینه نقل و انتقال اسناد به نام منابع مالی در دفاتر اسناد رسمی به عهده فروشنده می باشد .

14-تمامی هزینه نقل و انتقال به نام خریدار در پایان اقساط به عهده خریدار می باشد .

15-خودرو بایستی تا تمام اقساط توسط خریدار به نام منابع مالی بیمه بدنه و بیمه عمر و مانده بدهکار شود .هزینه حق بیمه های مربوطه توسط خریدار پرداخت می گردد.